تبلیغات
نماز - شگفتیهای آماری و ریاضی قرآن
 
نشانه بندگی

 جمله "بسم الله الرحمن الرحیم" هر چند کوتاه و بظاهر ساده و همچون سایر جملات و ترکیبات وضع شده بشری بنظر میرسد، اما بررسیهای کنجکاوانه دو سه دهه اخیر نشان داده است که نظم حیرت آور و نکات شگفتی در آن وجود دارد که در هیچیک از جملات متعارف بشری و هیچ زبانی قابل تصور نیست. از جمله مناسبات آن با عدد ١٩میباشد، که از اعداد اولیه و پایه ای ریاضیات بشمار میرود.

شگفتیهای ریاضی قران

نگاه کنید به شواهد ذیل:

١- جمله بسم الله الرحمن الرحیم درست از١٩ حرف تشکیل شده است.

٢- هر یک از کلمات این جمله به تعدادی در قرآن بکار رفته اند که مضربی از عدد ١٩ میباشند. در قرآن بکار رفته اند

اسم در قرآن ١٩ بار بکار رفته، الله ٢٦٩٨ =١٤٢x١٩ ،رحمن ٥٧=٣x١٩ ، رحیم ١١٤ = ٦x١٩ .(١)

۳- بسم الله الرحمن الرحیم درست ١١٤ =٦x١٩ بار در قرآن بکار رفته است.(۲)

٤- حاصل جمع ضرائب فوق نیز مضربی از ١٩ میباشد ٨x١٩=١٥٢= ٦+٣ +١٤٢ +١

۵- ١٩ رابطه ریاضی با استفاده از حروف ابجد در همین جمله ساده "بسم الله الرحمن الرحیم" در سالهای اخیر توسط محققین قرآن پژوه کشف شده است که وحیانی بودن و غیر بشری بودن قرآن را بوضوح نشان می دهد.

در زمان نزول قرآن حروف و اعداد با یکدیگر رابطه ای شناخته شده داشتند بطوریکه هر حرفی برای خود معادل عددی مشخص داشت که در قالب "حروف ابجد" قابل محاسبه بود و تا همین اواخر در کشور خودمان اغلب مردم با آن آشنا بودند و حتی تاریخ تولد و فوت نزدیکان خود را روی سنگ قبر با حروف ابجد ذکر میکردند و نام امامان و کلماتی مانند "هو" را با اعداد می نوشتند. عدد ١٩ نیز طبق حروف ابجد معرف نام "واحد" می باشد.

(و= ٦، الف = ١، ح = ٨، د = ٤)

تنها نام "بسم الله ..." نیست که چنین روابط پیچیده ای را از مناسبات ریاضی بیان میکند، در "بسم رب" نیز که در اولین آیات نازل شده بر پیامبر در سوره علق جلوه کرده است، همین روابط به شرح ذیل دیده میشود.

١- سوره علق درست دارای ١٩ آیه است.

٢- این سوره از انتهای قرآن در ردیف ١٩ قرار دارد.

٣- سوره علق از ٢٨٥ حرف تشکیل شده که مضربی است از عدد ١٩. ٢٨٥ = ١٥x١٩

٤- ٥ آیه ابتدای این سوره که نخستین بار بصورت جداگانه بر پیامبر نازل شده دقیقا ١٩ کلمه دارد.

(اقرا باسم ربک الذی خلق- خلق الانسان من علق- اقرا و ربک الاکرم- الذی علم بالقلم- علم الانسان ما لم یعلم)

٥- این ٥ آیه دقیقا دارای ٧٦ حرف است که مضربی است از ١٩، ٧٦ =٤x١٩

٦- سوره هائی که از ابتدای قرآن قبل از سوره علق قرار گرفته اند، تعداد آنها مضربی است از ١٩، ٩٥ = ٥x١٩

خلاصه آنکه تعداد آیات، کلمات، حروف و ردیف قرار گرفتن این سوره در قرآن مضربی است از عدد ۱۹.

همانطور که گفته شد، عدد ۱۹ وحدانیت خدا را نشان میدهد که طبق حروف ابجد در نام "واحد" تجلی کرده است.

کاربرد مضرب مشترک ١٩تنها در آیات و سوره های ذکر شده خلاصه نمی شود، در کلیه سوره های مشتمل بر حروف مقطعه و در صد ها مورد دیگر این رابطه توسط قرآن پژوهان آشکار شده است، که خارج از بحث این مقاله می باشد. علاوه بر عدد ١٩، اعداد دیگری همچون ٧، ٩، ٤٠، ٧٠ نیز در این زمینه حقایق ارزنده ای را بیان میکنند.

هر چند قرآن به عنوان یک کتاب هدایت، برای تعلیم آمار و ریاضیات نازل نشده و پیامبر اسلام هم، بر حسب احادیث و روایاتی که نقل شده، چیزی درباره این مناسبات نفرموده است، اما در این دوران، که امکان ذخیره و کاربرد اطلاعات و آمار توسط کامپیوتر و ابزار فوق العاده دقیق علمی فراهم شده است، پرده از روی این شگفتی ها بر داشته می شود و علوم دقیقه و بی چون و چرای زمانه، اصالت و وحیانی بودن قرآن را ثابت می کنند.

این مطلب را با سخن زیبای پیامبر مکرم اسلام بپایان میبریم که فرمود:

"هر کار مهمی که بی نام خدا آغاز شود بی فرجام است"، کلُ امرٍ ذی بالٍ لم یذکر اسم الله علیه فهو ابتر.


ملاحظاتی آماری پیرامون موضوع "صلوة" در قرآن

برخی محققین مسلمان مطالعاتی در زمینه روابط ریاضی در قرآن و ارتباطات عددی و آماری آن کرده اند که شگفتی هائی را درباره این کتاب نشان می دهد. از جمله، درباره موضوع "صلوة" تحقیقاتی انجام داده اند که ترجمه نکاتی ا زآنرا در ذیل می آورد:

• کلمه "صلوة" (با همه مشتقات آن) ٩٩ بار در قرآن تکرار شده است که این عدد مساوی نام های خدا (مطابق روایتی از حضرت رسول) می باشد. از این انطباق عددی نتیجه گرفته اند که "صلوة" وسیله ارتباطی با "الله" و نام ها ی نیکوی او میباشد.

• درست در ۱٧ آیه قرآن دو کلمه: "الله" و "صلوة" با هم (در یک آیه) آمده اند و عدد ۱۷ تعداد رکعات نمازهای یومیه می باشد. کلمه صلوة در این ۱۷ آیه ۱۹ بار تکرار شده است (۳) (بدلیل آنکه در آیه ۱۰۳ سوره نساء بجای یکبار سه بار تکرار شده است).

• رقم ٩٩ بار کلمه صلوة (که فوقاً به آن اشاره شد) در ۹۰ آیه تکرار شده است (در برخی آیات مطابق جدول پیوست، کلمه صلوة بیش از یکبار در یک آیه آمده است). اگر به ترتیب شماره سوره ها و آیات آنها را ردیف بندی کنیم، می بینیم در ردیف ۱۷ (که معادل تعدا رکعات نماز روزانه است) آیه ۱۰۳ سوره نساء قرار دارد که تنها در این آیه است که قرآن بر "وقت دار" بودن نماز، یعنی متکی بودن آن بر اوقات معین (پنجگانه) تاکید کرده است: "... ان الصلوة کانت علی المومنین کتاباً موقوتاً (نماز بر مومنین فریضه ای وقت دار، مبتنی بر زمان مشخص صبح، ظهر، عصر، مغرب، و عشاء می باشد)

• مطابق جدول شماره پیوست، که ١٧ مورد انطباق دو کلمه "الله" و "صلوة" را در قرآن نشان می دهد، اگر تعداد مواردی را که این دو کلمه با هم در یک آیه آمده اند از پائین به بالا شمارش درآوریم، با شگفتی می بینیم تا ردیف سوم (که همان آیه ۱۰۳سوره نساء است) دقیقاً ١٩ بار کلمه "صلوة" و١٩ بار کلمه الله تکرار شده است.

• بنظر می رسد آیه ۱۰۳ سوره نساء آیه ای کلیدی در موضوع صلوة باشد. این تنها آیه ای است که سه بار کلمه صلوة در آن تکرار شده است و در هیچ آیه دیگر قرآن چنین نسبتی دیده نمی شود.

• مطابق جدول شماره ۳ جمعا در۱۷ آیه ای که دو کلمه "الله" و "صلوة" تکرار شده اند، به ترتیب ۲۱ و ۱۹ بار این کلمات به کار رفته اند. اینک اگر این سه رقم را جمع کنیم، به نتیجه ای می رسیم که باز هم مضربی است از عدد ۱۹!

٣ X ١٩ = ۵۷ = ۱۹ + ۲۱ + ۱۷

• اگر تعداد رکعات هر یک از نمازهای پنجگانه را پشت سر هم بنویسیم، به رقمی می رسیم که باز هم مضربی است از عدد ۱۹!

۲۴۴۳۴ = ۱۲۸۶ X ۱۹

• حال اگر رقم ۱۲۸۶ را جداگانه نوشته و جمع کنیم، به رقم ۱۷ که مساوی رکعات نماز است می رسیم!

۱۷ = ۶ + ۸ + ۲ + ۱ → ۱۲۸۶

۱- صفت رحیم ١١٥ بار در قرآن آمده است اما یکبار این صفت به پیامبر نسبت داده شده است.

۲- قرآن نیز ١١۴سوره دارد. سوره توبه فاقد عنوان بسم الله ... است. در عوض در سوره نحل این عنوان ٢بار تکرار شده است.

۳- عدد معروف ١٩ (از اعداد اولیه) از جمله کدهای ریاضی قرآن است که برای اولین بار توسط محقق مصری دکتر رشاد خلیفه کشف شد و بعد از او محققین دیگری به کشفیات گسترده تری در این مورد دست یافتند.

منبع:

http://forum.behtarin.comنوع مطلب : ارزش نماز، 
برچسب ها : شگفتیهای نماز، ریاضیات در قرآن،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی